Aktuálnu študijnú príručku nájdete vždy na tejto stránke. Pozor na delenie študijnej príručky. Študijné plány pre jednotlivé študijné programy sú zvlášť pre dennú formu, zvlášť pre externú formu a zvlášť pre študentov v externej forme, ktorí nastúpili na štúdium pred 1. septembrom 2023.

Fakulta ekológie a environmentalistiky

Poslaním fakulty a jej hlavným vzdelávacím cieľom je odborná príprava špecialistov so širokou škálou vedomostí v oblasti ekológie a environmentálnych vied, hlavne pre potreby vedeckých a výskumných inštitúcií, administratívy na štátnej úrovni, na úrovni miestnych samospráv alebo mimovládnych environmentálnych organizácií, ako aj rozvoj výskumu v týchto oblastiach.

Chcem tu študovať
Prepájame výučbu s praxou, umožňujeme študovať v zahraničí, participujeme na medzinárodných projektoch, budeš expertom na životné prostredie a jeho ochranu, spolupracujeme v oblasti environmentálnej výchovy – Živica, projekt Globálne vzdelávanie, Sokratov inštitút, máme úspešných absolventov, v našom kolektíve máme aj bývalého ministra životného prostredia.

Prvá fakulta svojho druhu

Sme jediná a prvá fakulta svojho druhu na Slovensku. Staň sa aj Ty jej súčasťou.

Zameranie fakulty

Poslaním fakulty je príprava odborníkov so širokým rozsahom vedomostí v oblasti ekológie a vied o životnom prostredí pre potreby štátnej správy a miestnej samosprávy.

Výskum nás posúva dopredu

Fakulta sa orientuje na základný výskum bioty, krajiny a jej zložiek, skúmanie zmien kvality ŽP človeka a filozofické a sociálne aspekty vzťahov človeka, prírody a spoločnosti. ...
15

možností štúdia

z akreditovaných študijných programov našej fakulty.

Fakulta v číslach

0
absolventov
0
sme prvou a jedinou fakultou svojho druhu na Slovensku
0
študijných programov vo všetkých úrovniach štúdia
0
katedier s pestrou ponukou predmetov
0
rokov lídrom vo vzdelávaní v oblasti životného prostredia a legislatívy

Chyba na stránkach fakulty? Chýbajúci údaj? Kontaktujte nás.